Kev, 62

Jorge, 58

Bernd, 60

Mahdi, 31

Nario, 59

Karam, 60